Transmedicinsk mottagning

Inledande diagnostisk utredning

Utredningen syftar till att ta reda på om den symtombild som patienten uppvisar orsakas av eller har att göra med könsdysfori/könsinkongruens eller om den har andra orsaker och därför inte lämpar sig för könsbekräftande behandling.

Förutom att utforska hur personen ser på sitt kön/sin könsidentitet och kartlägga graden av könsdysfori (kroppslig såväl som social) undersöker vi om personen har någon psykiatrisk eller kroppslig sjukdom som behöver utredas vidare eller behandlas. Kroppsliga eller psykiatriska sjukdomar utgör sällan ett hinder för att utredas hos oss men kan behöva undersökas och behandlas parallellt. Vi utforskar även personens sociala situation för att bedöma om graden av social stabilitet är tillräcklig för att individen ska kunna genomgå behandling och för att kunna förmedla stöd för att möjliggöra behandling när så behövs. Målet är att sätta in rätt behandling för att förbättra individens hälsa och livskvalitet. Det kan handla om könsbekräftande behandling men även remiss till annan vårdgivare om parallell behandling behövs eller om personen ej bedöms ha könsdysfori.
Inledande behandlingar

Om utredningen leder fram till en könsdysforidiagnos koordinerar vi de inledande behandlingarna samt fortsätter att följa den medicinska och sociala transitionen, den period som brukar kallas för real life. Behandlingarna syftar till att bekräfta könsidentiteten och kallas därför könsbekräftande behandlingar. Möjliga behandlingar inkluderar bland annat hormoner, logopedbehandling, hårborttagning och vissa kirurgiska ingrepp. För underlivskirurgi krävs tillstånd av Socialstyrelsens Rättsliga råd, men ett inledande besök hos plastikkirurgen genomförs innan personen fått tillstånd till operation. Den hormonella behandlingen sköts av endokrinologer och följs upp av sjuksköterskor vid ANOVA. Efter att ha fått diagnosen transsexualism kan man som hjälpmedel i region Stockholm förskrivas penisprotes, peruk och bröstinlägg.

De som ska genomgå könsbekräftande hormonbehandling eller kirurgiska ingrepp i underlivet erbjuds möjligheten att spara könsceller innan start av behandling.

Byte av juridiskt kön och tillstånd för ingrepp i könsorganen regleras i lag. Personen ansöker till Socialstyrelsens Rättsliga råd. Man kan ansöka om enbart byte av juridiskt kön eller byte av juridiskt kön och tillstånd för könsbekräftande underlivskirurgi. Lagen beskriver att det finns två kön man eller kvinna. Detta innebär att det inte går att byta juridiskt kön om man inte uppfattar sig som man eller kvinna. Personen fyller själv i ansökan samt bifogar ett personbevis. Rättsliga rådets nuvarande praxis är att man till ansökan ska bifoga ett läkarutlåtande från ANOVA samt samtliga journalanteckningar från ANOVA.

Personer som inte får diagnosen transsexualism, men väl en annan könsdysforidiagnos, kan få tillgång till alla former av könsbekräftande behandling med undantag av könsbekräftande underlivskirurgi.
Närstående

Alla som utreds hos oss erbjuds att ta med sina närstående på ett eller ett par närståendemöten. Det är inte ett krav att den familj som personen växt upp med involveras i utredningen, men det är önskvärt, inte minst för yngre patienter. När vi träffar anhöriga svarar vi på deras frågor om könsinkongruens och könsdysfori och berättar hur detta utreds och behandlas. Med hänsyn till den enskildes eventuella önskemål om sekretess kan vi antingen ge mer generell information om tillståndet eller besvara frågor om den enskilda personens utredning och vård. Vi erbjuder kortare enskilda stödkontakter till närstående men då mer omfattande stöd behövs hänvisar vi vidare till andra verksamheter med relevant kompetens såsom HBT-hälsans psykoterapimottagning i Stockholm, närståendegrupper vid exempelvis RFSL, RFSL Ungdom och andra relevanta aktörer. Se Länkar för kontaktinformation
För dig som är patient finns det mer detaljerad information om din utredning och behandling samt svar på vanliga frågor på denna hemsida. Klicka på rubrikerna till vänster för mer information.

Detaljer om patientbesök hos oss finns på vår information på Karolinska Universitetssjukhusets websida: HÄR

Åter till Transmedicinsk mottagning