Åtgärder vid diagnos

När vi har kommit fram till att patienten har könsdysfori som kräver behandling skickar vi remisser till olika typer av könsbekräftande behandling, baserat på vilka behov och önskemål individen har.


Att börja leva i enlighet med sin könsidentitet (för dig som önskar ändra juridiskt kön.)

Många lever i enlighet med sin könsidentitet redan innan eller under utredningen. För andra kan könsbekräftande behandling vara avgörande för detta. Vi har generellt sett inte något krav på att man ska ha kommit ut för omgivningen innan man påbörjar könsbekräftande behandling. Däremot bör du börja leva i enlighet med din könsidentitet relativt snart efter det att du har påbörjat din behandling. Du kan läsa mer om de behandlingar som finns under rubriken behandling.

Att komma ut för omgivningen och leva som det kön man känner sig som kallas för social transition eller real-life-erfarenhet. Syftet med real-life-perioden är att kunna testa sig fram i den könsroll och det könsuttryck man avser att ha framöver. Vi erbjuder stöd under denna process.

Alla patienter som har diagnostiserats med transsexualism av oss bjuds in till mottagningens gruppverksamhet för att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som är i samma situation och få mer kunskap och stöd. Vi erbjuder även särskilda grupper för närstående.


När vi är oense om diagnostiken

Ibland kommer vi fram till att patientens besvär inte beror på könsdysfori eller att det inte är rätt att inleda behandling i nuläget. I sådana fall diskuterar vi med patienten var den kan få stöd och vidare hjälp. Skulle vi inte vara överens om diagnostiken så har patienten möjlighet att få en ”second opinion” via något av de andra utredningsteamen i landet.


Om du inte är nöjd med behandlingen eller bemötandet.

Vi är angelägna om att bedriva god och säker vård samt ha ett bra bemötande av alla patienter. Vi är också angelägna om att ständigt förbättra oss. Har du förslag, prata i första hand med din behandlare eller kontakta Cecilia Dhejne, medicinsk ansvarig för den transmedicinska vården, eller mottagningens tillförordnade verksamhetschef Katarina Öberg. Om du inte känner dig bekväm med detta kan du istället vända dig till transformering.se eller någon brukarorganisation för att diskutera hur förbättringsförslagen bäst ska framföras till oss.
Åter till Transmedicinsk mottagning