Behandling

Behandlingar för att göra kroppen mer typiskt kvinnlig

Hormonbehandling

Efter diagnos kallas du till en endokrinolog vid vår mottagning för att få östrogen och testosteronblockerare. De kroppsliga effekterna av behandlingen beror dels på östrogenet i sig, dels på att testosteronet minskar genom behandlingen. Sänkta testosteronnivåer resulterar generellt sett i förändringar i sexuell lust, kortare erektioner och mindre spontana erektioner inom några veckor. Vill du behålla förmåga till erektion kan du diskutera det med din endokrinolog. Penis och testiklar minskar med tiden i storlek.

Brösten växer till under cirka 1 års tid. Den slutliga bröststorleken varierar från person till person på grund av ärftliga faktorer samt kroppsvikt och är inte styrt av hormondosen. Det är inte ovanligt att brösten ömmar och känns spända och knöliga, särskilt i början av hormonbehandlingen. Detta är helt normalt och förväntat.

Ansiktsbehåring påverkas långsamt av hormonbehandlingen och även påverkan på kroppsbehåring går långsamt. Eventuellt håravfall på huvudet avstannar ofta men kompletterande lokalbehandling kan krävas. Andra effekter av hormonbehandlingen är ökad mängd underhudsfett. Många upplever även att huden blir mjukare. Rösten påverkas inte av behandlingen.

Biverkningar av behandlingen är övergående svullnad som kan kännas i händer och fötter, detta beror på att östrogen gör att det samlas mer vatten i kroppen. En liten ökad risk för blodpropp finns, särskilt vid behandling med östrogentabletter. Vissa patienter blir nedstämda av den testosteronblockerande behandlingen och risken för depression kan därmed öka. Om detta händer är det viktigt att vi får reda på det så att behandlingen kan anpassas. Det är mycket ovanligt att depression leder till att östrogenet sätts ut. Att få humörsvängningar är däremot inte ovanligt, särskilt i början av behandlingen.

Om du upplever att du mår dåligt på något sätt av behandlingen bör du ta upp det med din endokrinolog så snart som möjligt. Ofta kan man anpassa dosen eller ge hormonerna i en annan form. Endokrinologen kan också ge dig information om vilka risker som kan finnas för just dig och om du själv kan göra något för att minska dem.


Bevarande av könsceller

Enligt dagens lagstiftning kan personer som genomgår könsbekräftande behandling spara sina könsceller inför hormonbehandling och kirurgi för att sedan kunna genomföra assisterad befruktning. Åtgärden är en möjlighet för bevarad fertilitet., Man bör vara medveten om att senare befruktning inte alltid lyckas. Nedfrysta könsceller kan endast användas enligt det regelverk som råder när en eventuell framtida assisterad befruktning blir aktuell. Det är inte tillåtet att flytta könsceller som är nedfrysta i Sverige utomlands om landet har en annan lagstiftning än Sverige, såsom till länder som tillåter värdgraviditet/surrogatmoderskap. Vissa personer väljer att spara könsceller utomlands som ett komplement.

Vi rekommenderar att man fryser ned sina könsceller innan man påbörjar hormonbehandling eftersom denna gör att spermieproduktionen avtar eller avstannar. Det brukar ta minst 2 månader att få igång spermieproduktionen igen om man redan har inlett hormonbehandling. Könsbekräftande feminiserande underlivskirurgi medför att man blir permanent steril.

Vi utfärdar remiss för spermaprov och nedfrysning.


Röstbehandling och operation av struphuvudet

Behandling med östrogen ändrar inte röstläget. Vi remitterar därför till logoped för röstträning. Det finns även kirurgiska metoder för att förkorta stämbanden och därmed skapa en ljusare röst. Denna operation utförs enbart om man upplever att röstträningen hos logoped inte har gett tillräckligt bra resultat. Om man vill minska struphuvudets storlek för att få en mer typiskt kvinnlig profil remitterar logoped vidare till Öron-Näs-Halskliniken för bedömning och eventuell operation.


Hårborttagning

Vi utfärdar remiss för hårborttagning med diatermi eller IPL/laser. Hårborttagning sker på hudkliniken på Södersjukhuset. Om en patient ej kommit på en bokad tid skickas ej ny kallelse utan att patienten hör av sig och ber om en ny tid.


Peruk

Patienter som har kraftigt håravfall kan få peruk som hjälpmedel. Vi utfärdar remiss för detta.


Plastikkirurgisk information och kirurgi (för dig som fått diagnosen transsexualism)

Efter diagnos skickas remiss för besök på Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi i Solna. Du kommer att få en hälsodeklaration hemskickad innan besöket på mottagningen. Vid besöket får du information i grupp. Den som deltagit i informationsmötet i grupp och härefter önskar enskild konsultation remitteras på nytt för detta och får då även träffa en plastikkirurg individuellt. Ni diskuterar igenom vad du kan förvänta dig av könsbekräftande underlivskirurgi, hur operationerna går till och vilka risker operationen medför. I besöket ingår även en kort undersökning av underlivet för att kirurgen ska kunna bedöma vilken operationsmetod som är möjlig med de förutsättningar du har. Vid undersökningen är endast kirurgen och ibland kontaktsjuksköterskan närvarande.

För att få genomgå könsbekräftande underlivskirurgi krävs tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga råd. När rättsliga rådet har givit tillstånd till underlivskirurgi sätts du upp på väntelista för operation, efter att du själv kontaktat mottagningen för att göra detta. Ett par veckor innan den planerade operationen kallas du till den plastikkirurgiska mottagningen. Du får då träffa narkosläkare och plastikkirurgen på nytt för att förbereda inför operationen. Du ska även träffa psykiater cirka 1 månad innan operationen.

Tidigare har man behövt sluta med hormoner 4–8 veckor innan kirurgi. Detta behövs inte längre utan man får i stället medicin för att minska risken för blodpropp efter operationen.

Eftersom nikotin försämrar läkningen rekommenderas att den som använder nikotin slutar med detta minst 2 månader innan operation. På kliniken finns ett absolut krav på rökstopp minst 4 veckor innan operation. Detta innefattar även snus, och nikotinersättningspreparat såsom nikotinplåster och e-cigarett. Det är också bra att minimera intag av alkohol 1 månad innan operation.

Övervikt medför också större risker vid kirurgi och kan också ge ett försämrat operationsresultat eftersom trycket på den nya vaginan ökar. Detta kan framförallt påverka vaginaldjupet negativt. Om du behöver stöd med viktnedgång bör du därför ta upp detta tidigt under utredningen. För att vi ska kunna remittera till könsbekräftande kirurgi, bröst och underliv, kan man ha högst 30 i BMI.

Du skrivs in på avdelningen dagen innan operation och ligger kvar på sjukhuset under ungefär 1 vecka efter operationen. För att nå ett bra operationsresultat så att den nya vaginan inte krymper eller växer ihop är det avgörande med stavträning efter operationen. Hur detta går till lär du dig på avdelningen innan hemgång. Stavträningen är som mest intensiv månaderna efter operationen men behöver fortgå livet ut. När den nya vaginan är läkt kan man om man vill ersätta en del stavträning med omslutande vaginalsex.

Efter operationen kallas du på återbesök efter ca 4-6 veckor hos sjuksköterska. Du är sjukskriven 6-8 veckor beroende på vilken typ av arbete du har. Återbesök till plastikkirurg planeras ca 3 månader efter operationen.

För att genomgå bröstförstorande kirurgi behöver man ha behandlats med östrogen under ett års tid. Annars blir resultatet av kirurgin sämre. Efter bröstkirurgin brukar man vara sjukskriven i ca 2-3 veckor om den inte genomförs samtidigt som underlivskirurgin.

Ansiktskirurgi i syfte att feminisera ansiktsskelettet kan i vissa fall enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd ingå i behandlingen. I dagsläget genomförs inte kirurgiska ingrepp i ansiktet men den plastikkirurgiska kliniken arbetar med att ta fram riktlinjer för detta. Vi remitterar de patienter som har diagnosen transsexualism och som önskar feminiserande ansiktskirurgi till plastikkirurgen i väntan på beslut.
Åter till Transmedicinsk behandling