Behandling


Ändring av juridiskt kön och tillstånd för operation av könsorganen

Patienter som önskar ändra sitt juridiska kön och vill göra könsbekräftande ingrepp i könsorganen behöver tillstånd för detta enligt lagen. Personen ansöker till Socialstyrelsens Rättsliga råd. Rättliga rådet utfärdar regelbundet beskrivningar av hur de tolkar lagen. För att med säkerhet ta del av uppdaterad information hänvisar vi till deras hemsida.

Man kan ansöka om tillstånd för byte av juridiskt kön enbart, eller för både byte av juridiskt kön och för tillstånd för könsbekräftande underlivskirurgi. Lagen beskriver att det finns två kön man eller kvinna. Detta innebär att det inte går att byta juridiskt kön om man inte uppfattar sig som man eller kvinna Personen fyller själv i ansökan samt bifogar ett personbevis. Rättsliga rådets nuvarande praxis är man ska bifoga ett läkarutlåtande från ANOVA samt samtliga journalanteckningar från ANOVA till ansökan. Följande kriterier ska vara uppfyllda.


Den sökande ska

  1. Sedan en lång tid upplevt sig tillhöra annat kön än det som fastställdes vid födseln
  2. Sedan en tid uppträda i enlighet med denna könsidentitet.
  3. Förväntas komma att leva i denna könstillhörighet även i framtiden.
  4. Ha fyllt 18år.
  5. Vara folkbokförd i Sverige.
  6. Ha annat civilstånd än registrerad partner.

Rättliga rådets anger i sina rekommendationer, avseende punkt 1, att det är viktigt att den sökandes levnadshistoria avseende könsidentitetsutveckling är belyst, samt att den sökande under en observationstid står fast vid sin uppfattning. Någon exakt tidsangivelse finns inte men de påpekar vikten av en grundlig utredning och tillräcklig tid för att göra en sådan. Rättsliga rådets praxis är att personen bör ha varit i kontakt med ett utredningsteam i ca 2 års tid varav ca 1 år ska vara i den önskade könsrollen.

Avseende punkt 2, påpekas att man ska leva i den önskade könsidentiteteten i vardagen för att därigenom kunna prova hur detta upplevs. Syftet med denna punkt är att individen ska ha tillräckligt med erfarenhet av att leva i den önskade könsidentiteten för att kunna fatta ett välgrundat beslut om framtiden. Några krav på att man ska bli läst av andra i den könsidentitet man har finns inte. Någon exakt tidsgräns anges inte, men precis som för punkt det ska ha förflutit tillräckligt med tid för att göra en bedömning. Avseende tidsangivelse, se även punkt 1.

Avseende punkt 3, önskar Rättsliga rådet få information om patientens stabilitet, både vad gäller könsidentitet och dess personlighet. Detta belyses särskilt i psykologutredningen. Här ingår även att följa patienten under den sociala transaktionen för att vi ska kunna redogöra för vad som händer och hur den upplevs av patienten, om något är problematiskt och motsägelsefullt och hur man i så fall hanterar detta. Här kommer också frågor om hur man ser på framtiden in. Rättsliga rådet önskar även en redogörelse för eventuella komplicerande faktorer såsom psykiatriska sjukdomar och tillstånd samt sociala problem.

För personer som avser att söka ändring av juridiskt kön och tillstånd för operation av könsorganen innebär Rättsliga rådets rekommendationer att vi under utredningen och den sociala transitionen behöver ta upp det de önskar belyst under besöken och att detta också dokumenteras i journalen. För personer under 23 år krävs synnerliga skäl för att Rättsliga Rådet ska kunna bevilja underlivskirurgi, vilket vi i dessa fall belyser i intyget.Åter till Transmedicinsk behandling